Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

MADDE 1. TARAFLAR

1.1- SATICI

Ünvanı: TUNA ENDÜSTRİYEL VANA MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ (ki Sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde kısaca SATICI olarak anılacaktır.)

Merkez adresi: Necatibey caddesi No:49/A Karaköy-BEYOĞLU/İSTANBUL

Telefon: 0.212.245 50 04 - 245 50 17 - 245 98 00 - 245 98 01

Fax: 0.212.245 52 41

E-mail-1: info@tunaendustri.com E-mail-2: satis@tunaendustri.com

Web:www.tunaendustriyel.com.tr

1.2- ALICI

Ünvanı / Adı ve Soyadı:                                                           (ki sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde kısaca ALICI olarak anılacaktır.)

Adresi:

Telefon:                              Fax: 

E-Mail adresi:

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

Alıcının satıcıya ait "www.tunaendustriyel.com.tr" ünvanlı E-ticaret sitesinden elektronik ortamda siparişini vererek satın alacağı ve aşağıda 3. maddede nitelikleri, miktarı ve satış fiyatı belirtilen hizmet / ürünlerin satış ve teslimatı işlemleri ile ilgili olarak "4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki kanun" ve "Mesafeli Satış Sözleşmeleri Uygulama ve Usulleri hakkındaki Yönetmelik" hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER / HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

3.1- Sözleşme konusu ürünlerin veya hizmetlerin adı, cinsi, marka/modeli, miktarı ve vergiler dahil satış bedeli,  "www.tunaendustriyel.com.tr" internet sitesinde yayınlanan tanıtım bilgilerinde ve işbu sözleşmenin ekinde olacak ilgili faturada belirtildiği gibidir.

Ürün adı, cinsi, marka ve modeli                         Miktarı                Satış bedeli (KDV dahil) 

.............................................................................    .......................         ...........................................

(Satış bedeline Kargo veya Nakliye ücreti dahil değildir.) 

Yukarıda kayıtlı ürün/ürünlere ait bilgi ve öneriler ../../.... tarihine kadar geçerlidir.

3.2- Ödeme şekli; Satıcının banka hesabına Havale veya EFT ile veya Kredi kartı ile. (Taksitli ve vadeli satışların Kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte olan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin alıcı ve bankası arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.3- Ürünlerin Sevk ve Teslimat şekli; Sipariş ve satış konusu ürünlerin sevk ve teslimatları, Satıcı'nın bildirdiği teslim müddetini kabul ettikten sonra Alıcının ödeme işlemlerini tamamlamasını müteakiben Alıcının yukarıdaki 1.2 maddede belirtilen adresine yine Alıcı tarafından tercih edilen Kargo veya Nakliye firmaları aracılığı ile gerçekleştirilir. İstanbul içi adreslere Satıcının kendi araçları ile de sevk ve teslimatlar yapılabilir. Teslimat anında Alıcının adresinde bulunmaması halinde Satıcı'nın görevini eksiksiz olarak yerine getirmiş olacağını Alıcı peşinen kabul eder. Bu sebeple Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanacak bir itiraz ve tazminat hakkı olamayacağı gibi ürünün Kargo/Nakliyat firmalarında beklemiş olmasından veya ürünün Satıcı'nın deposuna iade olarak gelmesinden dolayı oluşacak ek masraflar da Alıcı'ya ait olacaktır.

Kargo veya Nakliyat firması ünvanı: ........................................................

Kargo / Nakliye ücreti (KDV dahil); .......,.. TL olup Kargo ve Nakliye ücreti, kendi adresinde ürünü teslim alırken ilgili Kargo veya Nakliyat firması yetkililerine Alıcı tarafından ödenir.

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER   

4.1- Alıcı; "www.tunaendustriyel.com.tr" internet sitesindeki sözleşme konusu ürünlerin adını, cinsini, kodunu, ana özelliklerini ve satış fiyatlarını okuyarak bilgi sahibi olduktan sonra ödeme yaptığını ve teslimat bilgilerine ait tercihlerini Satıcı'ya bildirdiğini ve karşılıklı teyidleşildiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün veya ürünler, Satıcı'nın internet sitesindeki ürün stok bilgisinde gösterilen müddet içinde veya stokta olmaması halinde Alıcı tarafından Satıcı'ya Ön Sipariş vererek Satıcı'nın bildirdiği teslim müddeti içinde Alıcı'ya teslim edilir. Ön Sipariş verilmesi halinde Satıcı'nın bildirdiği teslim müddetinin uzunluğu karşısında Alıcı'nın siparişi vermeme veya teslimatın anlaşılan tarihte gerçekleşmemesi halinde de Alıcı'nın siparişten cayma hakları mahfuzdur.

4.3- Alıcı, sözleşme konusu ürün veya ürünleri aynı adresteki başka kişilere veya başka bir adresteki farklı bir firmaya veya şahıslara teslim için talimat verdiği halde söz konusu kişi ve kuruluşun ürünü almamasından ve bu sebeple oluşacak gecikmelerden, zararlardan  Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.4- Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyidi yapılmış nüshasının Satıcı'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir sebeple ürün bedeli ödenmemişse veya banka kayıtlarından iptal ettirilmiş ise Satıcının ürünün teslimatı yükümlülüğü ortadan kalkar.

4.5- Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının (Alıcı'nın kusurunda kaynaklanmayan bir şekilde) diğer yetkisiz kişilerce hukuka aykırı olarak kullanılması sebebiyle ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı'nın kendisine teslimatı yapılmış söz konusu ürünü anbalajı açılmamış ve kullanılmamış olması şartiyle engeç 3(üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmesi gerekir. Ürün iade edilmeyecek şekilde ise veya  hangi sebeple olursa olsun iade edilmez ise Alıcı ürün bedelini başka bir yol ile (başka bir banka , PTT) havale/EFT göndererek ödemekle yükümlüdür. İadeye ait nakliye giderleri de Alıcı'ya aittir.

4.6- Satıcı, kanunen kabul edilen mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyebilecek kötü hava şartları, çeşitli sebeplerle yolların kapanması, trafik kazaları vb. olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü zamanında teslim edemez ise oluşan duruma Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Alıcı siparişin iptal edilmesini veya ürünün emsali ile değiştilmesini ve/veya teslimat süresinin ertelenmesi haklarından birisini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği bedel 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.7- Satıcı sözleşme konusu ürünün, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen özelliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.8- Alıcı, satılan ürünlerden garanti kapsamında olan arızalı veya bozuk ürünleri garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması veya gerekiyorsa değişimi için Garanti belgesi veya fatura fotopisi ile birlikte İmalatçı veya İthalatçı firmaya gönderir. Garanti kapsamındaki hatalı veya arızalı ürünün ücretsiz tamiri veya bedelsiz değişim yükümlülüğü tamamen ürünün İmalatçısı veya İthalatçısına ait olup Satıcı'nın bir sorumluluğu ve taahhüdü yoktur. Bu şekildeki ürünün ilgili firmalarca onarımının  yapılmaması veya değişiminin yapılmaması durumunda Alıcı, tüketici hakları kanunlarına yönelik olarak kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir. Alıcı Satıcı'dan sadece ilgili kurumlara konu ile ilgili bilgi verilmesi için yardım isteyebilir.

4.9- Satıcı, İşbu sözleşmenin başında belirtilen yazışma adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.10- Alıcı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ise, ürünün teslim edileceği ülkenin yasaları ve yönetmeliklerine göre tahakkuk ettirilecek gümrük vergisi, harç vesair her türlü mali yükümlülüklere ait ödemeler kendisine ait olacaktır. Alıcı, bu şartları peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5. CAYMA HAKKI 

Alıcı, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14(ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı'ya e-mail, fax veya telefon ile Alıcı tarafından bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış, anbalajının bozulmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, iade edilen ürün ile ilgili tüm orijinal fatura, garanti ve kullanım belgelerinin de Alıcı tarafından Satıcı'ya iadesi zorunludur. Cayan ve iadeyi yapan Alıcı, firma statüsünde ise iade işlemlerini iade fatura ile yapacaktır. Belirtilen bu belgelerin Satıcı'ya ulaşmasını takip eden 10(on) gün içinde iade edilen ürün bedeli Alıcı'ya havale ile iade edilir. Ancak iade işleminde Kargo Satıcı'ya ait faturanın aslı veya Alıcı'nın tanzim ettiği iade fatura Satıcı'ya verilmemişse Satıcı, iade ürüne ait bedeli, KDV'yi ve varsa sair yasal yükümlülüklere ait ödemeleri yapmama hakkına sahiptir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli de Alıcı tarafından karşılanır.

MADDE 6. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ 

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanununun ilgili maddesinde yer alan "Borçlunun Temerrüdü" hükümleri uygulanacaktır. Temerrüd durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf, söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa yedi günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da edimini yerine getirmeyen taraf "mütemerrid" olarak addolunacak ve Alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Alıcının temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı oluşacak zarar ve ziyanları Satıcı'ya ödemeyi peşinen kabul eder.

MADDE 7. YETKİLİ MAHKEMELER 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar "Tüketici Hakem Heyetleri" ile Alıcı'nın veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 8. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Satıcı işbu sözleşmeyi Alıcı'ya E-mail yolu ile ulaştırır. Alıcı'da işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Alıcı, 4822 sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve esasları hakkındaki Yönetmeliğin 5. ve 6. maddeleri gereğince ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşmenin düzenleme tarihi: .. / .. / ....

SATICI (Kaşe ve İmza)                                                                               ALICI (İmza)